Öğrencilerden Beklenilen Davranışlar

 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENİLEN DAVRANIŞLAR

   ÖĞRENCİLERİMİZ;

 Hal ve hareketlerinin hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirileceğini bilir ve bu sebeple hukuka saygılı olma, hukuk kuralları dışına çıkmama konusunda gerekli hassasiyeti gösterir.

 1. İş ve işlemleri için başvuruda bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerindeki görevli personele karşı saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranılacağını bilir. 
 2. İhtiyaç halinde hangi belgeyi nereden alması gerektiğini bilir, bu konuda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini gereksiz yere meşgul etmez ve gerekli hassasiyeti gösterir. 
 3. Yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemlerindeki iş ve işlemleri için başvurusunu zamanında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapması gerektiğini, diğer (adres, sınav yeri ve alan değişikliği, ders seçme vb.) işlemlerin kendisi tarafından yapılması ve yapılan işlemlerin eksik yada yanlış olması durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir. 
 4.  Tasdikname, geçici mezuniyet belgesi, diploma, tasdikname ve diploma kayıt örneği gibi belgeleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünden; öğrenci belgesi ve öğrenci kimliğini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden temin edeceğini bilir.
 5. Okuldan isteyeceği her türlü belge için dilekçe yazması gerektiğini ve bu dilekçeyi yazım kurallarına ve dilekçe kanununa uygun olarak hazırlayıp göndermesi gerektiğini bilir. (Faks ve telefonla yapacağı görüşmelerin geçersiz olacağını bilir.)
 6. Açık Öğretim Lisesinde bir eğitim-öğretim yılının 2 dönemden oluştuğunu, her dönem sonunda sınava girmesi gerektiğini ve sınav sonrasında mezun olamayanların her dönem başında kayıt yenileme yapması gerektiğini bilir.
 7. Yaşları 18’den küçük olanlar yani reşit olmayanlar, iş ve işlemlerinin velisi tarafından yapılması gerektiğini bilir.
 8. Yaşları 18’den büyük olan öğrencilerimiz reşit oldukları için okul ile ilgili her türlü iş ve işlemi kendisi yapar, kendisinin yapamayacağı durumlarda kendi adına işlerini yapacak kişinin bu işleri vekaletname ile yapması gerektiğini bilir.
 9. Sınavda kopya çekilmeyeceğini, çekilmesi durumunda sınavının geçersiz sayılacağını bilir. Sınavlarda zamanında (30 dk önce) sınav yerinde olur, sınavın telafisinin olmadığını bilir, Sınava Giriş Belgesi ile geçerli bir kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) belgelerinden birisini de yanında bulundurur.
 10. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden aldıkları kitapları özenle kullandıktan sonra başka öğrencilerin yararlanabilmesi için gerekli hassasiyeti gösterir ve işi biten kitaplarını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine iade ederek diğer öğrencilerin kullanımına sunar.
 11. Almış olduğu ders kitapları haricinde diğer kitap ve gazeteleri de takip eder, dünyadan haberdar olur, gündemi takip eder.
 12. Tüm iş ve işlemlerin internet üzerinden yapıldığı bilinciyle internet kullanmasını bilir ve her türlü bilgi/belgeyi elektronik ortamda edinme kolaylığı ve rahatlığını yaşar.
 13. Okul ile ilgili iş ve işlemleri www.aol.meb.gov.tr internet adresinden ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden kendisi takip eder. Soruları için kendilerine kolaylık olsun diye oluşturulan/hazırlanan 444 83 83 nolu Çağrı Merkezi telefonunu kullanır, gerekirse mail yoluyla (çağrı merkezi ve bilgi edindirme) sorusunu sorar.
 14. Açık Öğretim Lisesi iş ve işleyişiyle ilgili düşünce ve isteklerini ilgili birimlere (çağrı merkezi yoluyla) bildirir.